Ερευνητικά Προγράμματα

Α) Συμμετοχή σε Κλινικές Μελέτες

PRIMARY INVESTIGATOR (τρέχουσες μελέτες):

  • Investigational Product: Ustekinumab, USTEKID: Phase II multi-centre, double-blind, randomised trial of Ustekinumab in adolescents with new-onset type 1 diabetes (τρέχουσα κλινική μελέτη) Κλινική μελέτη φάσης ΙΙ για την χορήγηση του βιολογικού παράγοντα Ustekinumab σε παιδιά 12-18 έτων με πρωτοδιάγνωστο διαβήτη τύπου IRAS project ID: 230113, CI: Professor Colin Dayan, Cardiff University
  • INNODIA: An Innovative approach towards understanding and arresting Type 1 diabetes Μελέτη της παρουσίας αυτοαντισωμάτων κατά των κυττάρων του παγκρέατος σε συγγενείς πρώτου βαθμού παιδιών με διαβήτη τύπου 1 και παρακολούθησή τους με καμπύλες γλυκόζης για την μελέτη της πιθανότητας εμφάνισης διαβήτη τύπου 1. IRAS project ID:210497, CI: Professor David Dunger, Cambridge University
  • EXET1D: EXET1DEXtremely Earlyonset Type 1 Diabetes: Αναδρομική και προοπτική μελέτη παρατήρησης. Μελέτη του κλινικού φαινοτύπου, της λειτουργίας των β-κυττάρων, της γενετικής, και των αυτοαντισωμάτων στον Διαβήτη Εξαιρετικά Πρώιμης Έναρξης (Extremely Early-Onset Type 1 Diabetes, EET1D) για την καλύτερη κατανόηση της αιτιολογίας και της εξέλιξης της καταστροφής των β- κυττάρων στον διαβήτη τύπου 1 που εμφανίζεται στον πρώτο χρόνο ζωής. IRAS project ID: 228082, Clinical trials registry number : NCT03369821,  CI: Dr Richard Oram, University of Exeter Medical School
  • Genetic Factors Affecting the Timing of Puberty: Πολυκεντρική μελέτη με συλλογή γενετικού υλικού από ασθενείς με πρώιμη ή καθυστερημένη ήβη, για την αναγνώριση γονιδίων που είναι υπεύθυνα για την έναρξη της ήβης και την ανακάλυψη των λειτουργικών τους ρόλων στις βιολογικές οδούς που ρυθμίζουν την έναρξη της εφηβείας. IRAS project ID: 95781 CI: Dr Sasha Howard, Queen Mary University of London

 

SUBINVESTIGATOR

  • Investigational Product: KRN23 (Recombinant human IgG1 monoclonal antibody to fibroblast growthfactor 23 [FGF23]) Protocol Number: UX023- CL201  A Randomized, Open-Label, Dose Finding, Phase 2 Study to Assess the Pharmacodynamics and Safety of the anti-FGF23 antibody, KRN23, in Pediatric Patients with X-linked Hypophosphatemia (XLH) Κλινική Μελέτη φάσης 2 για τη χορήγηση του anti-FGF23 αντισώματος ΚΡΝ23 (Burosumab) σε παιδιατρικούς ασθενείς με υποφωσφαταιμική ραχίτιδα. Συμμετοχή ως subinvestigator Οκτώβριος 2016- Ιούνιος 2017
  • Investigational Product: KRN23 (Recombinant human IgG1 monoclonal antibody to fibroblast growthfactor 23 [FGF23]) UX023-CL301 Study: A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study to Assess the Efficacy and Safety of KRN23 Versus Oral Phosphate and Active Vitamin D Treatment in Pediatric Patients with Xlinked Hypophosphatemia (XLH) Κλινική Μελέτη φάσης 3 για τη σύγκριση της χορήγηση του anti-FGF23 αντισώματος ΚΡΝ23 (Burosumab) σε παιδιατρικούς ασθενείς με υποφωσφαταιμική ραχίτιδα σε σχέση με φώσφορο. Συμμετοχή ως subinvestigator Νοέμβριος 2016- Ιούνιος 2017
  • Investigational Product: KRN23 (Recombinant human IgG1 monoclonal antibody to fibroblast growthfactor 23 [FGF23]) Protocol number: BUR-CL207 Study title: A Phase 1/2, Open-label, Multicenter, Non-randomized Study to Assess the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Efficacy of Burosumab in Pediatric Patients from Birth to Less than 1 Year of Age with X-linked Hypophosphatemia (XLH) Κλινική μελέτη φάσης ½ για τη μελέτη της ασφάλειας, ανθεκτικότητας, φαρμακοκινητικής και αποτελεσματικότητας του Burosumab σε βρέφη με φυλοσύνδετη υποφωσφαταιμική ραχίτιδα από τη γέννηση, ως το πρώτο έτος. Συμμετοχή ως Subinvestigator- Φεβρουάριος 2021- σήμερα (τρέχον πρωτόκολλο)

 

Β) Συμμετοχή σε Διεθνή Registies (Subinvestigator)

  • “An Observational, Longitudinal, Prospective, Long-Term Registry of Patients with Hypophosphatasia” Protocol: ALX-HPP-501 Phase: Observational study Sponsor: Alexion Pharmaceuticals
  • X-Linked Hypophosphatemia Registry Protocol, Multicentre, prospective, non-interventional observational registry Clinical Trials Gov ID: NCT03193476 Sponsor: Kyowa Kirin
Desktop CTA Mobile CTA